Horecamaterialen Van Den Broeck


 

VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijzen in deze site zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen doorgevoerd door onze leveranciers.

1. Al onze facturen zijn groot contant betaalbaar bij levering netto en zonder korting behalve overeenkomsten vooraf schriftelijk bevestigd via offerte. De in deze site opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW.

1.1 Wij leveren enkel aan ondernemingen met een geldig BTW.NR. Particulieren kunnen bij ons niet terecht.

2. Eventuele klachten m.b.t. de goederen of de facturen en teruzendingen moeten om aanvaard te worden aangetekend gescheiden op kosten van de koper binnen drie dagen na ontvangst van de goederen respectievelijk de factuur.

3. Vrijwaring voor verborgen gebreken wordt op straffe van verval verleend gedurende een termijn van zes maand vanaf de datum van factuur en op voorwaarde dat aangetekend en op gemotiveerde wijze kennis wordt gegeven van de ingeroepen gebreken binnen de 72 uur na ontdekking. De verkoper is slechts gehouden voor bedrog.

4. Alle facturen niet betaald op de vervaldag brengen een nalatigheidsintrest van 12% per jaar zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

5. In geval van niet- betaling op de vervaldag, zal het bedrag der onbetaald gebleven facturen van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 75€ zonder dat een voorafgaande ingebrekstelling noodzakelijk is.

6. Leveringstermijnen worden steeds te indicatieven titel gegeven. Zij kunnen de verkoper nooit verbinden en geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de verkoper.

7. De levering geschiedt in onze magazijnen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van de verkoper, zolang de koper zijn verplichtingen niet volledig heeft voldaan in hoofdsom intresten en kosten. Het is de koper verboden om de verkochte goederen hetzij te verkopen hetzij te verpanden aan een derde of enige wijze te beschikken zolang de de verkoopprijs niet voledig is betaald. In toepassing van het voorgaande verleent de verkoper het recht om onmiddelijk de verkochte goederen en hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak zou verhinderd worden door de koper zijn aangestelde of schuldeisers, is de koper van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan €500 per dag tot de dag dat de goederen in het bezit van de koper worden gesteld.

8. In geval dat de koper, om welke reden ook, zijn verplichtingen niet volledig zou nakomen is na aangetekend ingebrekstelling, de verkoop van rechtswege ontbonden. In dit geval is de koper van rechtswege gehouden tot teruggave van de goederen en betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de koopsom, de meerdere schade door de verkoper te bewijzen. Niet betaling van een factuur maakt alle andere nog niet vervallen facturen opeisbaar.

9. De vrederechter te Mechelen en de rechtbank van Mechelen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. De leverancier behoudt zich het recht voor zich te wenden tot de rechtbank van de woonplaats van de klant. Het Belgische recht is steeds van toepassing.

10. Onze contractvoorwaarden primeren steeds en deze van de koper zijn ons niet tegenstelbaar.

 

Contactegegevens

contactformulier

Volg & deel ons online

Deel Horecamaterialen Van Den Broeck op Facebook of Twitter.